Využití výnosů sbírky

Účel sbírky je dán osvědčením o konání sbírky, které vydává Magistrát hl. města Praha. V těchto intencích v praxi výtěžek sbírky pomáhá pořadatelům: SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké.

 

Z výnosů sbírky jsou podporovány zvláště tyto projekty:

 

vycvikpsu

Středisko výcviku vodicích psů

V oblasti výcviku vodicích psů sahá činnost střediska od vlastního chovu štěňat na fenách ze speciálních chovů vodicích psů z Mezinárodní federace vodicích psů přes jejich předvýchovu, veškerou veterinární péči až po výcvik zakončený závěrečnou zkouškou. V oblasti péče o klienty pak začíná předběžným školením zájemců o vodicí psy, pokračuje přípravou klienta k používání specifické pomůcky – vodicího psa, sestavením optimální dvojice člověk-pes, dále pak pokračuje přes předání vycvičeného psa v pobytové části střediska i v domácím prostředí, poskytnutí pomoci při vzájemném sžívání až po následnou pomoc při orientaci přímo v místě bydliště klienta. Středisko poskytuje klientům pomoc a podporu po celou dobu života jejich psa. Vodicí pes je pro nevidomého nejen pomocníkem při jeho samostatném pohybu, ale mnohdy je mu také přítelem otevírajícím mu možnost komunikace s jinými lidmi. 


 

bariery

Centrum odstraňování bariér

Za dobu své činnosti, od roku 1991 nejprve v České unii nevidomých a slabozrakých, nyní v rámci SONS, se centru podařilo řadu věcí z problematiky úpravy prostředí a zpřístupnění služeb těžce zrakově handicapovaných lidí propracovat do úrovně praktické využitelnosti a prosazovat jejich využití v praxi. Jako příklady je možno uvést:

  • Příslušná stavební i další legislativa obsahuje ustanovení, ukládající u vyjmenovaných druhů veřejně přístupných staveb a přestaveb účinná systémová opatření pro usnadnění samostatného pohybu a orientace nevidomých a slabozrakých osob a zvýšení jejich bezpečnosti.
  • Tento systém zahrnuje hmatové úpravy dlažeb pěších a dalších komunikací ve formě signálních a varovných pásů, vodicích pásů přechodu, hmatných pásů atd.
  • Patří sem i hromadné rozšíření zvukové signalizace pro nevidomé na světelně řízených přechodech pro chodce.
  • Plně se osvědčil ryze český systém lokalizace orientačních bodů pomocí dálkově ovládaných akustických orientačních majáků pro nevidomé. Majáky se šíří na celém území naší republiky a označují vchody do budov, do podchodů, pomáhají orientaci na železničních i autobusových nádražích, navádějí na eskalátory apod. Ve více než 20 velkých městech ČR na povel slepecké vysílačky reagují vozidla městské veřejné dopravy hlášením čísla linky a směru jízdy.
  • Začínají se postupně uplatňovat i opatření umožňující nevidomým přístup k informacím, důležitým zvláště v dopravě.

Proti bariérám se angažují rovněž spolupořadatelé sbírky Bílá pastelka - krajská TyfloCentra. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. přiblížilo problematiku baríér, kterým čelí a které překonávají nevidomí a slabozrací v krátkém instruktážním filmu.

 

Navigační centrum

Navigační centrum sídlí v Praze v Krakovské ulici, ale svou činností pokrývá celé území České republiky. Jeho hlavním cílem je umožnit nebo usnadnit zrakově postiženým samostatné cestování. Nenahradí sice bílou hůl ani vodícího psa, ale může svým uživatelům ušetřit shánění průvodce pro výpravu do neznámého prostředí nebo nutnost ptát se na cestu náhodných kolemjdoucích.


 

pomucky

Tyflokabinet

Tyflokabinet je odborně technickým pracovištěm pro nevidomé a slabozraké občany. Je také střediskem, na které se mohou obracet i jiné subjekty (např. školy, úřady, firmy a další), které mají v péči těžce zrakově postižené klienty. Tyflokabinet se zabývá celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a to od základních pomůcek každodenní potřeby, které přispívají ke zmírnění negativních důsledků oslabení nebo ztráty zraku, až po velmi složité elektronické pomůcky, které mohou významným způsobem zmírnit jednu z největších bariér v jejich životě - bariéru informační. Ty vyžadují v zásadě odborné posouzení jejich vhodnosti pro konkrétního těžce zrakově postiženého klienta a především odborné zaškolení v obsluze s nimi.


 

 

tyfloserv

Sociální rehabilitace

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis, spolupořadatel sbírky Bílá pastelka, nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Tyfloservis, o. p. s. se snaží:

  • Vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc.
  • Vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc.
  • U svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc.

 

 

cetba

Časopis Zora

80 až 85 procent informací získává člověk zrakem. Dojde-li k jeho vážnějšímu poškození či dokonce ztrátě, dostává se takto postižený jedinec do značného informačního deficitu. V České republice se v této náročné životní situaci nachází na 60 000 občanů, kteří nemohou číst běžný typ písma. Proto je jedním ze základních cílů poslání Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR účinně se podílet na snižování, respektive zmírňování informačních bariér, jakož i vybavovat těžce zrakově postiženou veřejnost potřebnými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi. Je známou skutečností, že přístup k informacím pozitivně ovlivňuje kvalitu života nevidomých a těžce slabozrakých abonentů, rozšiřuje jejich vzdělávací, pracovní a společenské uplatnění, a tím jsou vytvářeny nezbytné podmínky pro jejich společenskou emancipaci a integraci.

Vydavatelsko-nakladatelská činnost je zajišťována prostřednictvím redakce Zory. Periodika jsou vydávána: ve slepeckém písmu - od roku 1917; ve zvětšeném typu písma - od roku 1965; na zvukových kazetách - od roku 1969; na disketách - od roku 1997; e-mailem - od roku 1999; na CD a webových stránkách ve formátu MP3 - od roku 2006;na webových stránkách v textové podobě.


 

 

digitalizace

Digitální knihovna

Jednou z oblastí, kde handicap zrakového postižení přináší nejtěžší důsledky, je oblast zpracování informací. Informace, které jsou uloženy ve formě psaných textů, obrázků, schémat atd., jsou nevidomému nebo slabozrakému člověku bez využití moderních kompenzačních pomůcek založených na bázi PC nedostupné. Činnost oddělení digitalizace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých je zaměřena především na digitalizaci učebních textů a úředních dokumentů. Navázali jsme i spolupráci s nakladatelstvími, od nichž se snažíme získat knihy v digitální podobě, a to nejen učební, ale i zábavné.


 

 

umeni

Kulturní a sportovní aktivity nevidomých na regionální úrovni

 

Výnosy sbírky:

Rok Částka v Kč
2000 1 069 860  
2001 4 950 000  
2002 5 200 660  
2003 5 612 112  
2004 5 844 695  
2005 4 553 420  
2006 4 319 846  
2007 3 465 987  
2008 3 183 632  
2009 2 350 000  
2010 2 208 467  
2011 1 752 230  
2012 1 871 405  
2013 1 826 653  
2014 1 775 878  
2015 1 729 028  
2016 2 068 481  
2017 2 760 152  

 

Výnosy detailně ke stažení:

Výnosy předešlých ročníků Bílé pastelky ke stažení zde(zip). 

 
BP 2018 Seznam partnerů
 
 
Dále nás podporují: 

ersteoptik   duovizelogo   neovizelogo    perfectcliniclogo  lekarionline    Logo Egrensis  
 
Technický partner:
 
joinmusic